Tags

דף הבית \ Tag: בוא

  • פרשת השבוע | 'בוא'

      והפעם על מכת החושך. "ויאמר ה' אל משה נטה ידך על השמיים ויהי חושך על ארץ מצריים וימש חושך. ויט משה את ידו על השמיים ויהי חושך אפלה בכול ארץ מצרים שלושת ימים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכול בני ישראל היה אור במושבותם." והמכה מסתיימת 'ויאמר לו...
  • פרשת השבוע | 'בוא'

    והפעם בעקבות הרב ריסקין. מה רומזת לנו הלבנה? מצוות קידוש החודש היא "מצווה ראשונה שנצטוו בה בני ישראל. משה נקרה להסתכל בשמיים ולעמוד על השינויים החלים בלבנה כדי שידע כיצד בדיוק נראית כאשר יש לקדש את החודש. מהו סוד הקסם של הלבנה ? כאשר שהו עדיין בני ישראל במצריים נקבע לוח השנה על פי השמש....
Back to top