Tags

דף הבית \ Tag: חוקת

  • פרשת השבוע | 'חוקת'

      וכך מסופר בפרשת חוקת, 'ויבואו בני ישראל כול העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם. ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה ויאמרו לו גוענו בגוע אחינו לפני ה'. ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו…' (במדבר...
  • פרשת השבוע | 'חוקת'

    פרשתנו מלאה בנושאים – מהכפרה דרך אפר פרה אדומה, מותה של מרים, חטא משה ואהרון, מלך אדום והמלאכים, מות אהרון הכהן, הכנעני, נחש הנחושת, וסיחון מלך האמורי. ואומר המדרש ילקוט שמעוני על חוקת: 'בפרשת מיתתו של אהרון הכהן אנו חווים מסתורין, לעיני העדה עולים 3 אנשים משה, אהרון ואלעזר, אולם יורדים בחזרה רק שניים, משה...
  • פרשת השבוע | 'חוקת'

    במרכז הפרשה אנו פוגשים את משה רבנו שמתבקש לדבר אל הסלע, מכה אותו, ומוציא לעם מים. כמעט בסוף תפקידו, לקראת סוף חייו אנו נזכרים ברגעים הראשונים בהם הכרנו את משה רבנו – אלוקים פוגש אותו בסנה, מדבר על ליבו שיהיה מנהיג לעם, ומשה מסרב לקחת השליחות. משה מזהה את עצמו כערל שפתיים, מפחד להיכשל בתפקידו...
Back to top