Tags

דף הבית \ Tag: מרים

  • פרשת השבוע | 'חוקת'

      וכך מסופר בפרשת חוקת, 'ויבואו בני ישראל כול העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם. ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה ויאמרו לו גוענו בגוע אחינו לפני ה'. ולמה הבאתם את קהל ה' אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו…' (במדבר...
  • פרשת השבוע | 'בשלח' – שבת שירה

    הפרשה שלנו מספרת על הנס הגדול של יציאת מצרים. אלוקים מנסה לרפד ולהוביל את עם ישראל בדרך מיוחדת, כדי שיצאו בני ישראל ממצריים, שלא יישארו שם, בצרות, במייצרים, בשעבוד, בעבדות. אך מתברר שגם לאחר נס קריעת ים סוף אנו עדיין צריכים ונזקקים לניסים. גם בחיים נזקקים לניסים. בפרשה ישנם אירועים רבים סביב מים, אפשר לייחס...
Back to top