Tags

דף הבית \ Tag: נזיר

  • פרשת השבוע | 'נשא'

      בפרשת ברכת הכוהנים, נצטוו הכוהנים לברך את בני ישראל באהבה. ברכה שהיא שלמה, אמתית, יכולה לנבוע רק מלב אוהב. הברכה נובעת מקדושתו של אהרון, ממידת החסד שלו, מהיותו רודף שלום, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. לפני תחילת הברכה מבקשים הכוהנים שלא יעלה אף מכשול בברכה זו, שתהא הברכה שלמה, ואולי שיהא ברור...
  • פרשת השבוע | 'נשא'

    עכשיו, משהגענו לפרשת 'נשא' צללתי לדיון בנושא הנזיר, שהוא אחד מנושאי פרשת 'נשא', מלבד קורבנות הנשיאים, ברכת כוהנים, ו…אישה סוטה. קראתי, וחזרתי וקראתי, ולנוכח הקריאה עלו בי מספר שאלות: א. מיהו אותו נזיר? מה המניע שלו? מה מנסה להשיג באמצעות נזירותו? ב. מדוע בוחר לצאת ממנה? באיזה עיתוי? ג. האם כול הנזירים הינם חיוביים, בעלי...
Back to top