Tags

דף הבית \ Tag: שופטים

  • פרשת השבוע | 'שופטים'

      הפרשה שלנו מבקרת אותנו בתחילת חודש אלול. חודש אב חלף עבר, אב שאחת מהמשמעויות שלו היא 'אלול בא'. התורה מצווה עלינו להפקיד שוטרים ושופטים עלינו, כול אדם צריך להפקיד על עצמו, לא שוטר אחד, לא שופט אחד, אלא כמה שופטים, כמה שוטרים. מה יש בנו שמחייב שמירה כ"כ גדולה, שאנו צריכים לשים עלינו גדוד...
  • עוד על פרשת השבוע | 'שופטים'

    הפרשה שלנו שדנה במינוי שופטים, בעשיית משפט, בהמלכת מלך, בכוהנים, ובשבט לוי, בחובה להיות 'תמים' עם ה' האלוקים, בערי המקלט, ביציאה למלחמה, בקריאה לשלום אל העיר הנלחמת, מסיימת בפרשת 'עגלה ערופה'. פרשת עגלה ערופה עוסקת בסיטואציה בה מתבצע רצח אך לא יודעים מי הרוצח. ואלו הפסוקים המתארים את הסיטואציה (דברים כא, א-ט): . א כִּי...
  • פרשת השבוע | 'שופטים'

    והפעם נתבונן באנשים שפטורים מיציאה למלחמה. מי שבנה בית ולא חנכו, מי שנטע כרם ולא חללו, מי שארס אישה ולא לקחה. יש כאן דיון אודות ההשגחה הפרטית, מה פירוש 'פן ימות'? האם נגזר על האדם שימות או שלא ימות? נקודה למחשבה. ישנם גם משוחררים עליהם נאמר: 'מי האיש הירא ורך הלבב' כאשר ההנמקה היא 'ולא...
Back to top