תקנון בת-קול

דף הבית \ תקנון בת-קול

בשנת 2010 נרשמה 'בת קול' כעמותה תחת השם "בת קול, ארגון לסביות דתיות" ולרשם העמותות הוגש תקנון ייחודי. תקנון 'בת קול' נכתב על בסיס מסמך קווי היסוד של הארגון ואושר במליאה שהתקיימה בשנת 2009. בתקנון מפורטות מטרות העמותה, מוגדרת החברוּת בה, מפורטות זכויות וחובות החברות בה, מוגדרות המליאה, הוועדה המנהלת, וועדת הביקורת ועוד.

מתוך התקנון:

(1)    מהות העמותה ומטרותיה
העמותה הינה ארגון פמיניסטי שהוקם עבור לסביות דתיות הפועל לקידום הסובלנות והשוויון בחברה הדתית. עקרונותיה ומטרותיה של העמותה הינן כמפורט במסמך קווי היסוד של ארגון בת-קול המצ"ב כנספח א' לתקנון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

תקנון בת-קול

Back to top