קווי היסוד

דף הבית \ קווי היסוד

'בת קול' הוקמה בחורף 2005 על ידי קבוצה של כעשר נשים לסביות דתיות שחיפשו דרך לשלב בין זהותן הלסבית וזהותן הדתית. נשים רבות הצטרפו אליהן ובמחצית הראשונה של שנת 2008 עברה 'בת-קול' תהליך של ארגון מחדש ונוסחו קווי היסוד של הארגון. באותה שנה התכנסה המליאה הראשונה של בת-קול ו-84 הנשים שהגיעו אליה חתמו על מסמך קוי היסוד.

להלן נספח א' לתקנון בת קול (מהווה חלק בלתי נפרד ממנו)

חזון:  

"בת קול" שואפת לקיים בית תומך ומסגרת ערבות הדדית ללסביות דתיות ובני משפחותיהן, ולקדם חינוך לסובלנות ולקבלת השונה בחברה הדתית מתוך מטרה לאפשר ללסביות דתיות ובני משפחותיהן חיים של שותפות ושוויון בחברה הדתית.

מטרות:   

1.    קיום מסגרת שייכות חברתית – קהילתית עבור לסביות דתיות.
2.    קידום המודעות בציבור לקיומן של לסביות דתיות, ופעולה למען קבלתן וקבלת משפחות לסביות בחברה הדתית.
3.    קידום אינטרסים של לסביות דתיות בחברה הישראלית.
4.    קידום הסובלנות בחברה הדתית / קידום הסובלנות והשוויון בחברה הדתית.

חברות בארגון:   

5.    חברות בבת קול נשים מעל גיל 18 שהן לסביות דתיות או שהן מתמודדות עם שילוב של זהות דתית או משפחה גרעינית דתית וזהותן המינית.
6.    חברות בת קול ומשתתפות הפעילויות של בת קול מחויבות לשמור על הדיסקרטיות של המשתתפות בפעילויות המוגנות ולכבד את כללי הארגון.
7.    לא מוציאים חברה מהארגון למעט במקרים בהם יש פגיעה חמורה בארגון או בנשים החברות בו.

אופי הארגון:   

8.    שמירת הצביון הדתי הינו ערך חשוב בבת-קול.
9.    בת קול לא תחלל שבת והאוכל בפעילויותיה יהיה כשר. (כשרות – מאכלים קנויים, שבת – בת קול כארגון לא תחלל שבת, ובמסגרת פעילויותיה לא יהיה חילול שבת בפרהסיה ע"י חברות הארגון).
10.    חברות בת קול תכבדנה את אורחות החיים השונים של חברות הארגון.
11.    בת קול שואפת לקיים ערבות הדדית בין חברותיה.
12.    בת קול כארגון מחויבת לשמור על הדיסקרטיות של הפונות אליה. לא יועברו פרטיים אישים של חברות בת-קול לגורמים מחוץ לארגון אלא בהסכמתן וכן לא יעשה שימוש בפרטים אישיים של חברות הארגון למטרות ציבוריות ללא רשות מפורשת של החברה.

דרך קבלת החלטות:   

13.    בת קול מהווה בית לכל חברותיה, על מגוון בחירותיהן בחיים. יחד עם זאת, מקבלות ההחלטות בארגון יפעלו מתוך הבנה כי בת קול הינו הגוף הייחודי הנותן מענה לצרכים של נשים שבחרו לשלב בין זהותן הדתית וזהותן הלסבית ויוודאו כי ההחלטות אינן פוגעות בצרכים של נשים אלה.
14.    בת-קול, בשל אופיין המגוון של חברותיה ומתוך כבוד הדדי, שואפת לתת ביטוי גם לדעות המיעוט בתוכה ברמה ההצהרתית.

 פעילויות הארגון:  

15.    בת קול תפעל ליצירת מערך פעילויות עבור חברות הארגון לאורך השנה.
16.    הפעילויות יהיו פתוחות לכלל חברות הארגון. השתתפות בפעילות לא תהיה מותנית בבחינה על רקע אישי.
17.    לא יקחו חלק בפעילויות הארגון נערות מתחת לגיל 18.
18.    המשאבים הארגוניים מוקדשים בראש ובראשונה להגשמת מטרות בת-קול.

מחויבות של בת קול למסמך העקרונות:  

19.    בת קול תפעל להגשמת מטרות הארגון כפי שנוסחו במסמך זה, תוך שמירה על העקרונות המותווים בקווי היסוד של הארגון ורוחם. חברות בת-קול יפעלו בתום לב וביושר כדי להגשים את מטרות הארגון. פרשנות קווי היסוד תהיה לפי הבנת "האדם הסביר" ובמטרה להרבות שלום ורעות בארגון. כל פעולה וכל דיון יתקיימו תוך כבוד הדדי ועל פי הכלל של "מה ששנוא עליך".

Back to top